Doanh nhân dân tộc thuở bình minh lập nước

Doanh Nhan Thoi Lap

Một tầng lớp xã hội mới, tầng lớp tư sản dân tộc (doanh nhân), đã xuất hiện ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 cùng với sự du nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Họ đã đóng góp rất nhiều vào phong trào yêu nước, vào sự thành công của Cách mạng tháng Tám, vào sự kiến thiết, phát triển đất nước trong giai đoạn mới hiện nay, góp phần tạo dựng sự phồn vinh cho dân tộc, ấm no cho nhân dân.

Bài viết cùng chuyên mục: